Αρχική Σελίδα Μείωση Πλάτους Σελίδας Αύξηση Πλάτους Σελίδας Εκτύπωση

Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services PDF Εκτύπωση E-mail

Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services


«ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S."

 

Υπηρεσία

Στα πλαίσια των στόχων και ενεργειών του X.A. για τη τυποποίηση και αναβάθμιση της επικοινωνίας με τις Εισηγμένες Εταιρίες, υλοποιήθηκε το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." - ένα σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του X.A. με τις εισηγμένες εταιρίες μέσω του διαδικτύου (Internet).

Στόχος

Στόχος του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι η ταχύτερη απόκριση του X.A. στις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, με την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή ταχείας, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό.

Ασφάλεια

Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών εντός ενός περιβάλλοντος που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δεδομένων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας [χρήση «υποδομής δημόσιου κλειδιού» (Public Key Infrastructure - PKI), «αναγνωρισμένων πιστοποιητικών» (Qualified Certificates) & «προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών»] και την αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου (Π.Δ. 150/2001) για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.